MEDISTUS® ANTIVIRUS  KÖZÖSSÉGI OLDALAK NYEREMÉNYJÁTÉKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 1. A Vitaplus Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 5. emelet továbbiakban: Szervező) által szervezett  nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) minden olyan 16. életévét betöltött, legalább korlátozottan cselekvőképes, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy részt vehet, aki a Játék időtartama alatt a Facebook közösségi oldal regisztrált tagjaként a Medistus® Antivirus Facebook oldal kedvelője, és nem esik a 13. és 14. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

1.1 A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. 1.2 A Játékban való részvétel ingyenes, azt a Szervező semmiféle áru, illetve szolgáltatás megvásárlásához nem köti. A fent említett Játék szervezésében a Facebook (www.facebook.com) tulajdonosai és üzemeltetői nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semminemű felelősségük és kötelességük nincs.

 1. A Medistus® Antivirus Facebook-oldal falán posztban adott feladatra kell kommentben válaszolni, amely egy Pályázatnak minősül. A Pályázat akkor tekinthető sikeresnek, amennyiben a komment megjelenik a Medistus® Antivirus Facebook falán a nyereményjáték posztja alatt. A Játék időtartama alatt a posztban feltett kérdésre helyesen kell válaszolni, megjelölni egy személyt, illetve követni a Medistus® Antivirus Facebook oldalát. A felhívásnak megfelelő Pályázatok közül a Szervező sorsolás útján választja ki a nyerteseket. A nyeremény 1 db Medistus® Antivirus lágypasztilla 10 db-os minta 5 kisorsolt kommentelőnek, aki megírj a helyes megfejtést.
 2. A Játék 2023. március 14-16. között kerül megrendezésre, sorsolás 2023. március 17.
 3. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett válaszokért. A válasz elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

A Játékban való részvétellel, illetve a Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 1. Egy Játékos érvényesen egy választ küldhet be. Amennyiben egy Játékos több választ küld be, a Szervező csak az első sikeres Pályázatot fogadja el érvényesnek.
 2. A nyeremény készpénzre nem váltható.  A játékidőszakot követően 5 nyertes kerül kisorsolásra, aki 1 doboz 10 db-os Medistus Antivirus mintaterméket nyer, a játékszabály 2. pontja szerint. A sorsolás gépi úton történik, véletlenszerű kiválasztásos sorsolással, 2 tagú sorsolási bizottság jelenlétében. A sorsolások helyszíne: Vitaplus Kft., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 5. emelet. A Játékban tartaléknyertesek kisorsolására nem kerül sor. A sorsolás nem nyilvános.
 3. A Szervező a nyertes Játékosokat – írásban –üzenetben értesíti a játék zárását követő első munkanapon. Szervező a kommentben szereplő személlyel is írásban veszi fel a kapcsolatot.
 4. A Szervező a nyereményt futárszolgálat keretén belül vagy postai úton küldi el a nyertesnek. A nyereményre jogosult nyertes Játékosok az értesítéstől számított 90 napon belül jogosultak és egyben kötelesek együttműködni a nyeremények átvételének érdekében. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti.
 5. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
 6. A nyertesek nevét a Szervező a Játék zárását követően közzéteszi a Medistus® Antivirus hivatalos Facebook oldalán.
 7. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen Részvételi – és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
 8. A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények átadásának a költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
 9. A Játékból ki vannak zárva a Vitaplus Kft. kapcsolt vállalkozásainak vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott közeli hozzátartozói, valamint az itt felsorolt személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott közeli hozzátartozói
 10. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 11. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze, az adott személy jogosult-e részt venni a Játékban. A Játék bármely szakaszában jogosult kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen vagy a jelen szabályzatba ütköző módszerekkel próbál a nyereményhez jutni vagy a Játékot bármely módon manipulálni.
 12. A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a nyeremény átadásának ez okból történő elmaradásáért, illetve az ebből fakadó károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 13. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a Medistus® Antivirus Facebook oldalán keresztül érhető el.
 14. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
 15. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező, mint adatkezelő és a, mint adatfeldolgozó a Játékkal összefüggésben, a nyeremények kézbesítéséig, illetve a Játék lezárultáig – vagy a Játékos hozzájárulást visszavonó nyilatkozata kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Vitaplus Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Vitaplus Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 5. emelet. vagy a következő e-mail címen: . A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy – amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint – amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. Az adatok feldolgozását a Vitaplus Kft. végzi. A Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, átadásához, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező Vitaplus Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

 1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

MEDISTUS® ANTIVIRUS  KÖZÖSSÉGI OLDALAK NYEREMÉNYJÁTÉKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Vitaplus Kft. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 5. emelet továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) minden olyan 16. életévét betöltött, legalább korlátozottan cselekvőképes, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy részt vehet, aki a Játék időtartama alatt a Instagram közösségi oldal regisztrált tagjaként a Medistus Antivirus®  oldal kedvelője, és nem esik a 13. és 14. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos). 1.1 A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. 1.2 A Játékban való részvétel ingyenes, azt a Szervező semmiféle áru, illetve szolgáltatás megvásárlásához nem köti. A fent említett Játék szervezésében a Instagram (instagram.com) tulajdonosai és üzemeltetői nem vesznek részt, így azzal kapcsolatban semminemű felelősségük és kötelességük nincs.

 1. A Medistus Antivirus® Instagram-oldal falán (@medistusantivirus_official) posztban adott feladatra kell kommentben válaszolni, amely egy Pályázatnak minősül. A Pályázat akkor tekinthető sikeresnek, amennyiben a komment megjelenik a Medistus Antivirus® (@medistusantivirus_official)  Instagram falán a nyereményjáték posztja alatt, és a játékos a Medistus Antivirus® (@medistusantivirus_official) Instagram oldal követője.
 2. A Játék időtartama alatt a posztban feltett kérdésre helyesen kell válaszolni, megjelölni egy személyt, illetve követni a Medistus® Antivirus Instagram oldalát. A felhívásnak megfelelő Pályázatok közül a Szervező sorsolás útján választja ki a nyerteseket. A nyeremény 1 db Medistus® Antivirus lágypasztilla 5 kisorsolt kommentelőnek, aki megírja a helyes megfejtést.
 3. A Játék 20223. március 14-16. között kerül megrendezésre, sorsolás március 17.
 4. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett válaszokért. A válasz elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

A Játékban való részvétellel, illetve a Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 1. Egy Játékos érvényesen egy választ küldhet be. Amennyiben egy Játékos több választ küld be, a Szervező csak az első sikeres Pályázatot fogadja el érvényesnek.
 2. A nyeremény készpénzre nem váltható.  A játékidőszakot követően 5 nyertes kerül kisorsolásra, aki 1 doboz Medistus Antivirus 10 db-os mintaterméket nyer, a játékszabály 2. pontja szerint. A sorsolás gépi úton történik, véletlenszerű kiválasztásos sorsolással, 2 tagú sorsolási bizottság jelenlétében. A sorsolások helyszíne: Vitaplus Kft., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 5. emelet. A Játékban tartaléknyertesek kisorsolására nem kerül sor. A sorsolás nem nyilvános.
 3. A Szervező a nyertes Játékosokat – írásban –üzenetben értesíti a játék zárását követő első munkanapon. Szervező a kommentben szereplő személlyel is írásban veszi fel a kapcsolatot.
 4. A Szervező a nyereményt futárszolgálat keretén belül küldi el a nyertesnek. A nyereményre jogosult nyertes Játékosok az értesítéstől számított 90 napon belül jogosultak és egyben kötelesek együttműködni a nyeremények átvételének érdekében. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti.
 5. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
 6. A nyertesek nevét a Szervező a Játék zárását követően közzéteszi a Medistus Antivirus® (@medistusantivirus_official) hivatalos Instagram oldalán.
 7. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen Részvételi – és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
 8. A nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények átadásának a költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.
 9. A Játékból ki vannak zárva a Vitaplus Kft. kapcsolt vállalkozásainak vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott közeli hozzátartozói, valamint az itt felsorolt személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott közeli hozzátartozói
 10. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 11. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze, az adott személy jogosult-e részt venni a Játékban. A Játék bármely szakaszában jogosult kizárni azt a Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek, vagy aki tisztességtelen vagy a jelen szabályzatba ütköző módszerekkel próbál a nyereményhez jutni vagy a Játékot bármely módon manipulálni.
 12. A Játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.), a nyeremény átadásának ez okból történő elmaradásáért, illetve az ebből fakadó károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 13. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a Medistus Antivirus® (@medistusantivirus_official) oldalán keresztül érhető el.
 14. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
 15. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező, mint adatkezelő és a, mint adatfeldolgozó a Játékkal összefüggésben, a nyeremények kézbesítéséig, illetve a Játék lezárultáig – vagy a Játékos hozzájárulást visszavonó nyilatkozata kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Vitaplus Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Vitaplus Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony 5. emelet. vagy a következő e-mail címen: . A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy – amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint – amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. Az adatok feldolgozását a Vitaplus Kft. végzi. A Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, átadásához, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező Vitaplus Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

 1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.